Skip to content

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

KBT steg 1 utbildning

KBT Steg 1: Lagom studietakt under fyra terminer, undervisning fredagar-lördagar

En grundutbildning i KBT kompletterar många andra yrken!

Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt. Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning.

En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeinriktad psykoterapi (KBT) är som sagt merite­rande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggande utbildning i psykoterapi ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bl a genom att ge introduktion till den tredje vågens terapier, utöver de generella KBT-kunskaperna. Eleven kan efter utbildningen välja till en eller två fortbildningar: missbruk/beroende eller relationer/anhöriga.

 

Begreppet KBT

Psykoterapibegreppet har varit i påtaglig utveckling sedan 1990-talet. Kognitiv psykoterapi (förkortat KPT, KT) har fokus på hur man behandlar dysfunktionella, ofta omedvetna automa­tiska negativa tankar och känslor. Beteendeterapi (förkortat KBT, BT) handlade från början ofta om att komma tillrätta med mentala eller beteendemässiga störningar.

Numera skiljer man inte på KPT och KBT idag är KBT ett paraplybegrepp för terapier som bygger på inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori och beteendeterapi. KBT påverkas även av de traditionella psykodynamiska terapierna (PDT) och tvärtom. På senare år har även humanis­tisk teori, anknytningsteori, affektteori, filosofi m m påverkat psykoterapins, inkl KBT:ns, utveckling.

Det finns föreningar för olika psykoterapeutiska inriktningar, t ex Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP), Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC), Svenska föreningen för familjeterapi (sfft).

sfKBT auktoriserade Bergströms grundutbildning i KBT i februari 2019.

 

Allmänt

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, präster, diakoner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, behandlingspedagoger, behand­lingsassistenter. Även andra inom vård, behandling, pedagogik, HR, religiösa organisationer m fl uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och bete­endeinriktad behandling samt som vill lära dig använda sådana behandlingsmetoder.

Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med en utbildnings­patient i psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

 

Innehåll

 • Teoriundervisning, 248 tim
  Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, KBT
  Anknytningsteori
  Personlighetsstörningar
  Neuropsykologi
  Stress, ångest
  Introduktion "tredje vågens terapier"
 • Metodikövningar
 • Patienthandledning, 120 tim

Deltid

Två år, 46 heldagar inkl handledning

Centralt i Malmö eller i Stockholm

Utbildningen är auktoriserad av sfKBT sedan februari 2019


Start

• den 14-15 februari 2020 i Malmö
Ansökan tas emot

• den 25-26 september 2020 Stockholm
Ansökan tas emot


Pris

31 500 kr/termin, totalt 126 000 kr
Kan delbetalas per månad


Ring gärna

070 725 38 88, Maria Bergström


Mer information

Utbildningsfakta KBT inkl 3 bilagor feb20Ma sep20St version2

 

Titel
Examensbevis ”Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi”, KBT steg 1, motsvarande 45 hp. Många som gått vår utbildning kallar sig KBT-terapeut.

 

Innehåll, se även bilaga 1

Vi tar upp psykoterapins grunder och historia men har fokus på modern nutida KBT. Anknytnings­teorin kopplad till senare neuropsykologisk forskning är central i kursen som förklaringsmodell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den s k tredje vågens beteende­terapi, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi och compassionfokuserad terapi presenteras.

Utbildningen innehåller fem delkurser.

 • Delkurs 1: Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (18 hp)
 • Delkurs 2: Psykopatologi och diagnostik (7,5 hp)
 • Delkurs 3: Psykoterapi med handledning (9 hp)
 • Delkurs 4: Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetodik samt eget arbete (7,5 hp)
 • Delkurs 5: Etik, lagstiftning och journalföring (3 hp)

 

Upplägg, se även bilaga 1

 • Deltidsstudier
 • Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete
 • Fyra terminer, totalt 46 utbildningsdagar, 248 timmar teori och 120 timmar handledning. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen teori­undervisningen och termin 3 och 4 avser huvudsakligen handledning på utbildningspatient
 • Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar per månad, fredag-lördag
 • Teori, metodik och övningar varvas under teoridagarna
 • Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna
 • Handledning på utbildningspatienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Utbildningspatienten ska vara godkänd av handledaren som just utbildningspatient

 

Egenterapi, se även bilaga 1

Egenterapi, individuellt (20 sessioner) eller i grupp (50 sessioner), ska varje elev ha genomgått innan han/hon börjar arbeta med andra människors förändring. Egenterapin bör ha genomförts innan utbildningen startar - det är dock inget krav.

 

Examination, se även bilaga 1

Examination innebär successiva kunskapsprov i anslutning till varje kursmoment. I slutet av varje termin sker litteratur­examination. Även handledningen på utbildningspatient är examinations­grund.

 

Behörighet till legitimation, se även bilaga 1

Grundläggande psykoterapiutbildning är ingen egen examen, utan en grund för att få gå en treårig legitimationsgrundad utbildning i psykoterapi.

Eftersom det är meriterande att ha gått grundutbildningen så gör många det utan att sikta på legitimering.

 

Mål och syfte, se bilaga 2

 

Sökanden, målgrupper

Behörighetskrav
Eleven ska uppfylla de grundläggande kraven för högskolestudier och ha med godkänt betyg genomgått minst andra årskursens studier i svenska och engelska vid gymnasieskola, valfri linje.

Yrkesverksamhet under utbildningen
Eleven ska under utbildningen vara kliniskt verksam i ett människovårdande yrke om minst 50 % vid kursstart samt ha möjligheter att ta emot handledning omfattande en utbildningspatient på termin 3 och en på termin 4, vilket är fokus för undervisningen dessa två terminer.
Eleverna kommer huvudsakligen från följande yrkesområden: läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, skötare, socionomer, arbetsterapeuter och logopeder.

Prioriteringsgrunder
Urval av de sökande sker utifrån en helhetsbedömning enligt följande kriterier: erfarenhet av människovårdande arbete (se ovan), grund- och vidareutbildningar i beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska ämnen, erfarenhet av individuella samtal samt resultat av en personlig intervju vid Bergströms Kunskapsföretag AB.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

 

Lärare och examinator

Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För Bergströms är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter patientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje patient.

 • Marie André är handledare. Hon har lång erfarenhet som psykoterapeut och handledare. Socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut och handledarutbildad
 • Ylva Engström är lärare och handledare. Hon har bred erfarenhet som psykoterapeut, men även som personalchef m m. Beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad
 • Monica Svartengren är lärare och Hon har mångårig erfarenhet och anlitas som handledare inom näringsliv, kommuner och landsting. Auktoriserad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad
 • Maria Vicente är kursledare och lärare. Arbetar idag som KBT-terapeut och snart klar legitimerad psykoterapeut. Fil kand PAO (personal, arbete, organisation), och fil mag (sociologi)
 • Specifika föreläsare kan tillkomma för specifika ämnen
 • Examinator är Ulla Beijer, MD/PhD, forskare/postdoc KI

 

Tider

Alla dagar kl 10-17

 • Start i Malmö fredag – lördag den 14 – 15 februari 2020
  Därefter 13-14 mar, 27-28 mar, 24-25 apr, 8-9 maj, 29-30 maj. Under hösten 2020 och våren 2021 är det sex tvådagarsmöten per termin och under hösten 2021 är det fem tvådagarsmöten
 • Start i Stockholm fredag – lördag den 25 – 26 september 2020
  Därefter 9-10 okt, 30-31 okt, 20-21 nov, 11-12 dec, 15-16 jan. Under våren och hösten 2020 är det sex tvådagsmöten per termin och under våren 2021 fem tvådagarsmöten

 

Plats

 • Nathorstvägen 44, Johanneshov, t-station Skärmarbrink, Hammarbykyrkans studielokaler
 • Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, och/eller Kognitiva psykoterapimottagningen, Kärleksgatan 2 A, Malmö

 

Utbildningsavgift

126 000 kr för privatbetalande (fyra terminer á 31 500 kr).

Litteratur tillkommer motsvarande omkring 8-10 000 kr. Litteratur bör köpas vartefter eller som mest terminsvis, eftersom vi ibland byter böcker. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften.

 

Antagningsavgift

Så snart du antagits till utbildningen faktureras 6 300 kr, vilket ska betalas i samband med att avtalet skrivs. Din plats är säkrad för dig då du tecknat på avtalet och betalat antagnings­avgiften.

Resterande utbildningsavgift, 119 700 kr, faktureras i enlighet med det undertecknade utbild­ningsavtalet.

Vi föredrar att du betalar per år, per halvår eller per månad, men allt är möjlig. Om du betalat första årskursavgiften och avbryter tre månader innan utbildningsstart återbetalas 95 % av avgiften (antagningsavgiften återbetalas inte). Om du betalat för en hel årskurs avbryter och avbryter under året återbetalas ingen avgift, men vi fakturerar inte för årskurs 2. Om du avbryter under årskurs 2 återbetalas ingen avgift.

 

Finansiering

Bergströms erbjuder uppdelning av utbildningsavgiften.

a) per år, 2 betalningar á 59 850 kr + antagningsavgift
b) per termin, 4 betalningar á 29 925 kr + antagningsavgift (vanligast)
c) per månad, 24 betalningar á 4 988 kr + antagningsavgift
d) avbetalning på längre tid kan i vissa fall erbjudas. Då tillkommer ränta på det som kvarstår efter de två utbildningsårens slut.

En större summa kan betalas vid utbildningsstart och resten på månadsbetalningar om så önskas. Fråga oss!

Oavsett hur du betalar så gäller att den som påbörjar årskurs 1 (termin 1 och 2) betalar hela årskurs 1 (59 850 kr + 6 300 kr) även om studierna avbryts. Om du avbryter under årskurs 2 (termin 3 och 4) måste hela utbildningsavgiften betalas.

 

Mer information

Ring eller maila! Maria Bergström, 0707 25 38 88, maria.b@bergstroms.org

 

Ansökan

Ansökan bör vi få redan nu, gärna ett år i förväg och helst fyra månader innan start! Restplatser kan finnas så hör av dig även om det är nära utbildningsstart!

Skriv ett mail till maria.b@bergstroms.org.

Inkludera följande i ditt mail till oss

 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
 • Uppge om du gått orienteringskurs i KBT samt i så fall när och var.
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
 • Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig
 • I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du gjort tidigare
 • Varför du vill gå Bergströms KBT-utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Facetime, Skype alternativt att du besöker oss.

Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbild­ningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att be­gäras.

Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du accepterat avtalet till mig på telefon, mail eller sms, postar jag två avtal till dig för underskrift. När både du och jag undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildningsplatsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även den beslutsfattaren underteckna avtalet.

 

Övrigt, se bilaga 3

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

 

Maria Bergström

Utbildningssamordnare

Familjeterapeut, KBT-terapeut

maria.b@bergstroms.org

070 725 38 88

Scroll To Top