Skip to content

Fortbildning (FKTU) till KBT steg 1

12

- FKTU för tidigare elever

- bygg på dina meriter och utöka din kompetens

Är du A-terapeut eller Anhörigterapeut eller har annan motsvarande utbildning? Då kan du bli examinerad i grundläggande i kognitiv psykoterapi (steg 1). Har du dessutom arbetat ett antal år så är det en fördel. Utbildningen omfattar 24 utbildningsdagar under ett år med hemuppgifter däremellan.

Nu har den som redan är 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU) möjlighet att bli examinerad som grundutbildad i kognitiv psykoterapi (steg 1). Utbildningen kallas FKTU, pågår under ett år och motsvarar termin 3 och 4 i Bergströms ordina­rie KBT steg 1-utbildning.

I mån av plats välkomnas även andra än just de som gått Bergströms eller Jellineks (SJI) utbildningar om de visar att de har den kognitiva grund som krävs, t ex genom utbildnings­bevis.

De elever som studerat hos Bergströms, eller det tidigare Jellinekinstitutet, har redan goda kunskaper i kognitiv terapi. Vår uppfattning är att många ATU:are och AHTU:are också redan med framgång arbetar med kognitiva psykoterapitekniker. För den som väljer att gå FKTU blir det en bekräftelse på att man kan sin sak och man får ett examensbevis att man har grundläggande psykoterapiutbildning, KBT steg 1.

Utbildningen innehåller fördjupning i kognitiva tekniker och beteendeinriktade  samt framförallt den handledning på övningspatient som en grundutbildning i psykoterapi ska innehålla. Genom att komplettera din utbildning med FKTU:s teori- och handledningsdagar uppfyller du de krav på 240 timmar teori och 120 timmar handledning som krävs.

Under åren har elever undrat hur ATU och AHTU står sig i relation till en vanlig grundläggande utbildning i psykoterapi, den som förr kallades steg 1-utbildning i psykoterapi. De kursdelar i kognitiv psykoterapi, KBT och olika kognitiva tekniker som ingår i ATU och AHTU är anpassad till de problemområden som alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter arbetar med. Att ATU och AHTU innehåller många andra ämnen än vad en normal grund­läggande utbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) gör säger sig självt. De är med andra ord överlag mer omfattande utbildningar.

Innehåll

• Repetion av KBT
• Metodikövningar
• Handledning på övningspatient


Deltid
Ett år
24 utbildningsdagar


Start
21-22 augusti 2020 i Stockholm
Alla dagar fredag-lördag kl 10-17


Plats
• Malmö: Kärleksgatan 2
• Stockholm: Nathorstvägen 44, Johanneshov


Pris
67 300 kr. Kan delbetalas
Tidigare Bergströmselever kan få rabatt


Ring oss gärna 070 725 38 88, Maria Bergström


Information i pdf
Utbildningsfakta FKTU jan2020Malmö aug2020Sth v2


Titel
Utbildningsbevis är ”Grundläggande utbildning i kognitiv beteen­deterapeutisk inriktning, motsvarande 45 hp"

Målgrupper
Utbildningen är en fortbildning för dig som redan är diplomerad A-terapeut SJI eller diplomerad Anhörigterapeut SJI/BK. Andra teoretiska KBT-utbildningar kan också accepteras. Har du dessutom arbetat några år med samtal eller terapi så är det en fördel.

Du ska vara intresserad av modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vilja kunna använda sådana behandlingsmetoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Varje sökandes lämplighet för utbildningen bedöms individuellt.

Egenterapi
Egenterapi, enskilt (20 sessioner) eller i grupp (50 sessioner), ska varje elev ha genomgått innan han/hon börjar arbeta med andra människors förändring. Egenterapin bör ha genomförts innan utbildningen startar - det är dock inget krav. Den som tar emot examensbeviset måste ha lämnat skriftligt intyg över erforderlig egenterapi hos legitimerad psykoterapeut, godkänd av Bergströms. I annat fall ges ett utbildningsintyg där det står att egenterapin inte utförts.

Syfte
Efter utbildningen ska eleverna bland annat kunna

 • olika kognitiva teorier
 • omfatta fördjupade kunskaper om utvecklingspsykologi, anknytningar, kognitiv utveckling
 • förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och copingstrategier
 • grundläggande kunskaper om stress
 • förstå problematiken kring stress- och utmattningssyndrom
 • förstå ångestbegreppen
 • professionellt förstå sig själv, sin förmågor, sina situationer och sina möjligheter
 • använda adekvat helhetssyn på människor och klienter
 • informera om grundläggande psykoterapeutiska förhållningssätt
 • genomföra individuella samtalsterapier för stöd och utveckling
 • arbeta med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut
 • utveckla och visa empatisk förmåga
 • göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av mänskliga rättigheter och klientens integritet
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras anhöriga
 • utveckla självständiga och kritiska bedömningar under handledning
 • följa kunskapsutvecklingen inom psykoterapiområdet
 • urskilja, formulera och lösa problem inom psykoterapins kunskapsområde
 • utbyta information även med personer utan specialkunskaper inom psykoterapiområdet
 • möta förändringar och förstå behovet av utveckling avseende yrkesroll och arbetsliv
 • förstå grunderna för mindfulness, ACT och compassionfokuserad terapi

Ämnesinnehåll

 • Anknytningsteorier
 • Etik och professionalitet
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Fobier
 • Förstämningssyndrom
 • Kognitiva teorier
 • Kognitiv psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, andra psykoterapier
 • Metodikövningar
 • Neuropsykologi
 • Patienthandledning
 • Personlighetssyndrom
 • Psykologi och psykiatri
 • Stress
 • ”Tredje vågen terapier” (ACT, avslappningstekniker, compassionfokuserad terapi, mindfulness)
 • Utmattningssyndrom
 • Ångestsyndrom

Kursupplägg

 • Deltidsstudier
 • Utbildningen är både teoretisk och upplevelsebaserad med metodikövningar
 • Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete
 • Två terminer, totalt 28 utbildningsdagar, fredag - lördag
 • Teori, metodik och övningar varvas
 • Inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna
 • Handledning på övningsklienter, normalt två personer (en per termin), som eleven ordnar själv. Övningsklienten ska vara godkänd av handledaren som just övningsklient

Krav för att bli antagen till FKTU
Man ska kunna den grundläggande psykoterapeutiska teorin KBT-inriktning, som motsvarar det första utbildningsåret i Bergströms vanliga tvååriga grundläggande psykoterapi­utbildning, KBT steg 1.

 • Kravet är att innan kursstart läsa och med godkänt besvara examinationsuppgifterna från termin 1 och 2, och på så sätt visa att du behärskar psykoterapeutisk teori på grundläggande nivå med KBT-inriktning. Hör av dig om du vill ha litteraturlistan för termin 1 och 2!
 • Man ska även ordna egna övningspatienter, en per termin, för 10-15 terapisessioner/patient.

Examination
Examensbeviset ges till den elev som uppfyller kraven på

 • närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 90 % närvaro i varje kursdel)
 • närvaro och delaktighet vid litteraturseminarierna
 • godkända inlämningsuppgifter om inläst litteratur
 • godkända inlämningsuppgifter
 • godkänt terapeutiskt arbete i handledningen
 • godkända redovisningar av utbildningspatientarbetet
 • fullgjord betalning enligt avtal
 • lämnat kopia på erforderlig egenterapi

Lärare och examinator
Bergströms är noga med lärarnas kompetenser både i teori, praktik och som pedagoger. För Bergströms är det också viktigt att lärarna instämmer i det eklektiska synsätt som vi hyllar, vilket innebär att behandling och terapi kan och ska anpassas efter klientens behov, förmåga och önskemål – på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje klient.

 • Malmö Mirja Svartengren auktori­serad socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad m m
 • Stockholm Ylva Engström, beteendevetare, sjuksköterska, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad m m
  Marie André, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, m m
 • Lärare tillkommer för vissa ämnen

Tider
Malmö Start 17-18 januari 2020
Stockholm Start 21-22 augusti 2020
Sex dubbeldagar varje halvår, totalt tolv dubbeldagar
Alla dagar är fredag-lördag kl 10-17

Plats
Malmö Kärleksgatan 2 A. Kognitiva psykoterapimottagningen Mirja Svartengren.
Tre busshållplatser från Malmö centralstation
Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov. Hammarbykyrkans studielokaler.
Fem t-stationer från Stockholms centralstation (Skärmarbrink)

Utbildningsavgift
67 300 kr
Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften.

Finansiering
Bergströms erbjuder uppdelning av utbildningsavgiften
a) per halvår, 2 betalningar á 33 650 kr
b) per kvartal, 4 betalningar á 16 825 kr
c) per månad, 12 betalningar á 5 609 kr
d) avbetalning på längre tid kan i vissa fall erbjudas. Då tillkommer ränta på det som kvarstår efter utbildningsårets slut.

En en större summa kan betalas vid utbildningsstart och resten på månadsbetalningar om så önskas. Fråga oss!
Oavsett hur du betalar så gäller att den som påbörjar utbildningen betalar hela utbildningen även om studierna avbryts.

Mer information
Ring eller maila! Maria Bergström, 0707 25 38 88, maria.b@bergstroms.org

Ansökan
Ansökan tar vi emot redan nu! Restplatser kan finnas så hör av dig även om det är nära utbild­ningsstart!

Skriv ett mail med rubriken ”Ansökan till FKTU” till maria.b@bergstroms.org

Inkludera följande i ditt mail till oss

 • Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
 • Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
 • Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig
 • I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort
 • Varför du vill gå FKTU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Maria Bergström
Utbildningsanordnare
Familjeterapeut, KBT-terapeut
070 725 38 88
maria.b@bergstroms.org

Scroll To Top