Skip to content

Dipl Tolvstegsbehandlare (TBU)

8e418148baf1863b7c575dbc5faba0b3e8bc2137

Tolvstegsbehandlare: Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för lära hur man lär andra. Vi har snart 30 års erfarenhet av att utbilda människor i tolvstegsfilosofin och hur den omsätts i fungerande behandlingsprogram, individuellt och i grupp.

Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!
Vi utbildar Dig till tolvstegsbehandlare under två år. Så lång tid tycker vi att man ska "gå i lära" för att till alla delar kunna sitt yrke som tolvstegsbehandlare.

En professionell tolvstegsbehandlare är speciellt kunnig och erfaren i hur Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram kan användas i reguljär behandlingsverksamhet och hur de tolvstegens livsvisdom och filosofi kan överföras pedagogiskt till andra. För att kalla sig tolvstegsbehandlare ska man kunna alla de tolvstegens djupare innebörd och ha förmåga att få andra att ta dem till sig och tillämpa dem.

Det tolvstegsbehandlingsprogram som vi lär ut fokuserar på klienter med alkoholism och narkomani men kan också användas vid andra missbruk och beroenden, både kemiska och icke-kemiska, som överdrivet användande av spel, dator, sex etc.

Efterfrågan på kunniga tolvstegbehandlare ökar alltefter som fler får insikt i hur effektiv sådan behandling faktiskt är. Idag finns det tolvstegbehandlare inom samhällets alla områden, både hos offentliga arbetsgivare och privata. Många arbetar som egna företagare och tar emot individuella klienter men också som konsulter till företagshälsovård, socialtjänst, kriminalvård m m.

Lennart Bergström är den som utformat Bergströms Tolvstegsutbildning och har då varit mån om att alla stegen ska kunna användas i ett professionellt behandlingsprogram. Han känner väl till AA och dess program samt har arbetat med människovårdande yrken redan som 20-åring. Lennarts akademiska meriter, praktisk erfarenhet från behandlingsgolvet och AA-kunskaper återspeglas i utbildningen.

Innehåll
• 
Droglära
• Kartläggning av patientbehov
•  Professionell behandling
• Teorier i tolvstegsbehandling
• AA:s tolvstegsprogram och bakgrund


Deltid
Två år, 20 kursbrev
8 seminariedagar, 8 gruppdagar


Start
• 
14-15 februari 2020 i Stockholm
25-26 september 2020 i Malmö
• 12-13 februari 2021 i Stockholm


Pris 17 475 kr/halvår. Kan delbetalas


Ring oss gärna 070 553 84 35, Anna Seth


Information i pdf
Utbildningsfakta TBU 2020


Titel
Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI.

Flera hundratal personer har samma diplom. De diplomerade personerna anses inom tolvstegsområdet ha de bästa kunskaperna i modern tolvstegsbehandling. När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat

Före Bergströms
Bergströms ägs av Lennart och Maria Bergström. De har sedan 1980-talet arbetat med utbild­ning och behandling bland annat inom missbruks- och beroendeområdet. En av deras tidigare verksamheter var den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI. Personer med SJI-diplom har kunskaper och metoder som leder till goda behandlingsresultat. Vi behåller diplomets titel så elever med samma kunskaper kan hitta varandra i arbetslivet.

Lennart Bergström har utvecklat RePro-konceptet vars tester och instrument finns som rygg­rad i utbildningen för kvalificerat praktiskt arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. RePro-konceptet har han kompletterat med Matchningsmodellen som möjliggör multivariata perspektiv i planering och behandling. Han har utvecklat AngCop-modellen för modern ångest­behandling, eftersom ohanterad ångest är en väsentlig del i beroende och missbruk. Nuvarande utbildning har således en genuin grund i behandlingsvetenskap, som kompletteras av kvalifice­rade medarbetare.

Syfte
Ge fördjupade kunskaper och färdigheter i tolvstegsbehandlingens alla delar. Efter utbildningen ska eleven
• ha teoretiska kunskaper om tolvstegsprogrammet vid behandling av klienter med substansrelaterade störningar
• ha praktiska färdigheter i den evidensbaserade behandlingsmetoden ”tolvsteg” för arbete med personer med missbruk- och/eller beroendeproblem
• prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
• ha insikt i behandling även av icke-kemiska beroendetillstånd
• kunna informera och undervisa om de vanligaste ämnena inom tolvstegsbehandling
• kunna leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal
• ha kunskap om och förmåga att identifiera de vanligaste formera av missbruk och beroende
• ha förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
• vara orienterad om kognitiv terapi, existentiell terapi och andra terapier som kan förstärka en vanlig tolvstegsbehandling
• ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och möjligheter

Innehåll
• Droglära, kartläggning av patientens behov, behandlingsplanering, genomförande av behandling, uppföljning av resultat
• AA:s tolvstegsprogram och bakgrund
• Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
• Hälsolära
• Förebyggande åtgärder
• Olika interventions- och motivationstekniker
• Återfallsprevention och -behandling
• Orientering om kognitiv terapi, existentiell terapi och modern ångestbehandling
• Orientering om anhörigas behov och behandling
• Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
• Professionalitet och etik
• Lagstiftning och relationer till myndigheter
• Fallbeskrivningar
• Handledning i eget klientarbete

Målgrupp
Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor för att arbeta med tolvstegsbehandling, även förebyggande och efterbehandlande insatser, med sikte att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, pedagog har oftare lättare att ta till sig utbildningen. Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för nämnda grupper. För andra yrken inom vård och behandling, som t ex behandlingsassistent, behandlingspedagog, undersköterska m fl, blir utbildning en fortbildning till nya uppgifter.

Den som redan är verksam inom en behandlingsverksamhet har lättare att tillägna sig kunskaperna och omsätta dem i praktiken. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Utbildningens uppläggning
• Deltidstudier.
• Studietakten är anpassad för den som heltidsarbetar parallellt med studierna.
• Studier och praktik och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning.
• Tjugo kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter Redovisningen görs skriftligt via mail.
• Åtta seminariedagar och åtta gruppdagar. Obligatorisk närvaro! Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär fyra seminarier á 2 dagar, förlagda på fredag-lördag. Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna. Gruppdagarna ligger på lördagar, en per halvår.
• Varje elev har tillgång till en personlig mentor under hela studietiden. Mentor och lärare kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.
• Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.
• Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Tolvstegsbehandlare

Lärare
• Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, påbyggnadsutbildad i kognitiv psykoterapi
• Björn Ljungcrantz, dipl Tolvstegsbehandlare SJI, KBT-terapeut, platsansvarig för Stockholmsutbildningen
• Susanne Lundberg, dipl A-terapeut SJI, kursledare Göteborg
• Thomas Nilsson, dipl A-terapeut SJI, KBT-terapeut, platsansvarig för Malmöutbildningen
• Juhani Nisula, dipl A-terapeut SJI, pedagog, Stockholm
• Anna Seth, dipl A-terapeut SJI
• Johan Wennerberg, dipl A-terapeut SJI, KBT-terapeut, platsansvarig för Göteborgsutbildningen
• Maria Vicente, filosofie magister, KBT-terapeut, kursansvarig

Tider
• När vi fått tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja studera
• När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet
• Startseminarium i Stockholm är den 14-15 februari 2020. Dag 1 kl 12-18, dag 2 kl 9-16
• Startseminarium i Malmö är den 25-26 september 2020. Kl 10-17
• Startseminarium i Göteborg är den 25-26 september 2020.  Kl 10-17, dag 2 kl 9-16
• Därefter två seminariedagar per halvå
• Därtill totalt åtta gruppdagar, lördagar kl 10-16, en dag per kvartal

Plats
Göteborg Södra Allégatan 13, nära Järntorget
Malmö Föreningsgatan 32, nära Triangeln
Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, fem t-stationer från Centralen

Krav
Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mailprogram, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpointfiler.

Pris
17 475 kr per halvår, totalt 69 900 kr.
• Litteratur för omkring 6 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp litteraturen via internet i den takt studierna framskrider.
• Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften.

Finansiering
Betalning görs antingen med delbetalningar utan ränta under utbildningstiden eller under längre tid varvid ränta tillkommer
• Delbetalningar utan ränta är t ex
- 34 950 kr/år (2 inbet)
- 17 475 kr/halvår (4 inbet)
-  8 738 kr/kvartal (8 inbet)
-  2 913 kr/månad (24 inbet)

• För delbetalningar som fortsätter även efter utbildningens slut, varvid tillkommer ränta på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex
- 2 000 kr/månad (24 inbet) samt 1 944 kr/månad (12 inbet), vilket totalt blir 71 327 kr, varav 1 427 kr i ränta
- 2 000 kr/månad (24 inbet) samt 1 027 kr/månad (24 inbet), vilket totalt blir 72 645 kr, varav 2 748 kr i ränta
Andra uppdelningar kan göras.

Studieavbrott
Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.
Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.
• Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 34 950 kr
• Den som slutar under andra studieåret betalar två årsavgifter, 69 900 kr.
Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

Mer information
Ring eller maila till Anna Seth, 070 553 84 35, anna.s@bergstroms.org

Ansökan
Skriv ett mail direkt till anna.s@bergstroms.org
Inkludera följande i ditt mail
Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort
• Varför du vill gå just TBU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Vi vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

Maria Bergström
Utbildningsanordnare
070 725 38 88
maria.b@bergstroms.org

Scroll To Top