Skip to content

Dipl Anhörigterapeut (AHTU)

Anhörigterapeut utbildning, AHTU

Anhörigterapeut är efterfrågad utbildning till ett nytt viktigt yrke.

Det är fler som lider av att vara anhörig än av att själv vara sjuk!

Speciellt gäller det anhöriga till missbrukare, alkoholister, narkomaner men också till svårt sjuka på annat sätt.

En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och (nästintill) själva blivit sjuka. Om alla som lever och växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle färre bli sjuka och/eller utveckla eget missbruk.

Den som har närstående med beroende, fysisk eller psykisk sjukdom hamnar själva lätt och ofta i en sorg och krisreaktion som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa hos den anhöriga.

Som anhörigterapeut har man kunskaper om mycket: relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar samt moderna, effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning. En anhörigterapeut har därtill förmåga att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är grundproblem och delproblem och att leda samtal utifrån kognitiva, existentiella och process­inriktade grunder.

En anhörigterapeut kan arbeta både inom privat behandlingsverksamhet och hos offentlig arbets­givare som kommun, landsting och stat (t ex kriminalvård). Man arbetar oftast individuellt men också med grupper.

Innehåll
• Identifiera anhörigproblem
• Dysfunktionella relationer
• Medberoende
• Olika terapiformer
• KPT, KBT, tolvsteg, existentiella samtal
• Ångest, stress, depression, etc


Deltid
Två år, 18 seminariedagar,
20 kursbrev


Start
• 14-15 februari 2020 i Malmö
• 25-26 september 2020 i Stockholm


Pris 24 625 kr/halvår. Kan delbetalas


Ring oss gärna 070 553 84 35, Anna Seth

Vi skriver avtal med nya elever vartefter ansökningarna kommer - alltså gäller "Först till kvarn ..."!
Börja gärna med en intresseanmälan, men det är ansökan som gäller!


Information i pdf
Utbildningsfakta AHTU feb20 Ma och sep20 St version3
Samma text finns också nedan!


Titeln
Efter utbildningen får eleven titeln Diplomerad Anhörigterapeut Bergströms. Personer med Bergströms diplom anses ha en väl kvalificerad utbildning som gett dem användbara kunskaper och metoder, vilket leder till goda behandlingsresultat.

Före Bergströms
Bergströms ägs av Lennart och Maria Bergström. De har sedan 1980-talet arbetat med utbildning och behandling bland annat inom missbruks- och beroendeområdet. En av deras tidigare verksamheter var den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI.

Lennart Bergström har utvecklat RePro-konceptet vars tester och instrument finns som ryggrad i A-terapeututbildningen för kvalificerat praktiskt arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. RePro-konceptet har han kompletterat med Matchningsmodellen som möjliggör multivariata pers­pektiv i planering och behandling. Han har utvecklat AngCop-modellen för modern ångestbehand­ling, eftersom ohanterad ångest är en väsentlig del i många olika problem.

Målgrupp
Alla som önskar fördjupade kunskaper och förmågor om att med olika metoder stödja personer som är anhöriga till sjuka personer - allt med sikte på att hjälpa människor till ett bra och fungerande liv med god hälsa.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuk­sköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Utbildningen är lämplig som påbyggnadsutbildning för redan utbildade inom vård och behandling.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Syfte
Ge fördjupade kunskaper och färdigheter om modern anhörig- och relationsbehandling.

Efter utbildningen ska eleven
• ha kunskap om och förmåga att identifiera anhörigproblem i kombination med andra problem som ångest, depression, stress, sorg, kris, psykosociala och fysiska problem
• förstå, bemöta och behandla människor med skador från dysfunktionella familjemönster
• kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal
• ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och tolvstegsinriktade metoder
• förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
• ha fördjupade kunskaper om AngCop som ångesthanteringsmetod
• ha kunskaper om mindfulness och ACT som stressreduceringsmetoder
• kunna identifiera och tillämpa de viktigaste psykologiska principerna vid sorg- och krishantering
• vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande anknytningspsykologi
• förstå matchningsmodellens principer för goda behandlingsresultat
• ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och möjligheter

Innehåll
• Fem variabler av värde för anhörigterapi: fysisk, psykisk, social, existentiell, extrema situationer
• Vetenskapsteori och forskningsmetodik
• Anknytningsteorier
• Stress, sorg, kris, förstämning, missbruk, beroende, ångest och andra dysfunktioner
• Psykologi och psykiatri ur anhörigperspektiv
• Diagnostik och behandlingsplanering i anhörigterapi
• KBT/kognitiva teorier, tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
• Tredje vågens terapi, ACT, mindfulness, DBT
• Existentiella teorier och tekniker
• Professionalitet och etik
• RePro-An, urval ur RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
• Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med anhörigterap
• Medberoende- och relationsbegreppe
• Familje- och systemteorier i praktik
• Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
• Självhjälpsgrupper
• Lagstiftning

Kursupplägg
• Deltidstudier
• Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på två år
• Studietakten är utformad för den som heltidsarbetar parellellt med studierna
• Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning
• Totalt tjugo kursbrev via mail med flera olika delmoment/kursbrev. Normal studietakt är tiokursbrev per år, motsvarande cirka tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.
• Arton seminariedagar uppdelade på nio tvådagarsmöten. Obligatorisk närvaro!
• Seminarierna ligger på fredag-lördag
• Varje seminarium är en sammanhållande enhet vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna.
• Seminarierna ska genomföras i följd
• Lärarna kan kontaktas per mail eller telefon
• Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.
• Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som Anhörigterapeut

Lärare
• Malmö: Anna Seth, Dipl A-terapeut SJI, Dipl Anhörigterapeut, 070 553 84 35, anna.s@bergstroms.org
• Stockholm: Nina Phil,. Dipl Anhörigterapeut SJI och socialpedagog, 070 620 57 69, nina.p@bergstroms.org

Även andra lärare med erfarenheter och kunskaper relevanta för anhörigterapi.

Tider
• Malmö: Start den 14-15 februari 2020 kl 10-16. Därefter den 17-18 april, två dagar i september och två dagar i november 2020 samt två dagar i februari, april, september och november under 2021
• Stockholm: Start den 27-28 september 2019 kl 10-16. Därefter den 22-23 november 2019, två dagar i februari, april, september och november 2020 samt två dagar i januari, mars och maj 2021

När vi får tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja dina studier. När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet.

Plats
• Malmö: Föreningsgatan 32, 211 55 Malmö. Nära Triangeln, flera bussför­bindelser från Centralen. Där hyr vi studielokaler av Betania­kyrkan
• Stockholm: Nathorstvägen 44, 121 37 Johanneshov. Nära t-station Skärmarbrink som är fem stationer från T-centralen. Vi hyr där studielokaler i Hammarbykyrkan

Krav
Vi kräver att eleverna kan ta till sig fördjupade kunskaper om behandlande, förebyggande och efterbehandlande arbete – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv.
Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mailprogram, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpointfiler.

Utbildningsavgift
98 500 kr, 24 625 kr/halvår
Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr
Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften

Finansiering
Betalning görs antingen med delbetalningar (utan ränta) under utbildningstiden eller längre tid varvid ränta tillkommer
1) Delbetalningar utan ränta, t ex 49 250 kr/år (2 inbet), 24 625 kr/halvår (4 inbet), 12 313 kr/ kvartal (8 inbet) eller 4 104 kr/månad (24 inbet)
2) Delbetalningar som pågår efter utbildningen slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom två år efter det att studierna påbörjats, t ex 24 inbetalningar á 2 000 kr/månad samt 24 inbetalningar á 2 374 kr/månad, totalt 104 976 kr, varav 6 476 kr i ränta
Andra uppdelningar kan göras.

Studieavbrott
Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.
Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.
• Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 49 250 kr
• Den som slutar under andra studieåret betalar hela utbildningsavgiften, 98 500 kr
Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

Mer information
Ring eller maila vd Anna Seth, 070 553 84 35, anna.s@bergstroms.org

Ansökan
Skriv ett mail direkt till anna.s@bergstroms.org.
Inkludera följande i ditt mail till oss
Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress.
Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter.
• Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig. I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad
Varför du vill gå AHTU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!
Vi vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.
Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbild¬ningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att be¬gäras.
Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du accepterat avtalet till oss på telefon, mail eller sms, postar vi två avtal till dig för underskrift. När både du och vi undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildnings¬platsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även den beslutsfattaren underteckna avtalet.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!
Maria Bergström
Utbildningsanordnare
070 725 38 88
maria.b@bergstroms.org

Scroll To Top