Skip to content

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

educationPic1

Bli professionell A-terapeut!

A-terapeuter kan mer än alkohol och droger – de har multivariata kunskaper som få andra har oavsett yrke!

Göteborg, Malmö eller Stockholm på distans

En hos Bergströms utbildad A-terapeut kan arbeta som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut, AD-terapeut, socialpedagog el likn. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. För andra är A-terapeututbildningen ett grundyrke.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor, civilsamhället – ja på alla ställen behövs A-terapeuter!

Bli professionell inom ditt yrke!
Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter!

Det borde vara självklart att det vid varje vårdcentral fanns en eller flera A-terapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på A-terapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig. De kan ta emot anonymt och ofta utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med vanligt förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell A-terapeut från Bergströms har multivariata  kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

Ansvarig för utbildningen är Lennart Bergström som har arbetat med människovård på olika sätt sedan 1965. Han har både fil kandexamen och beteendevetarexamen samt gick en av de första utbildningarna i Sverige i kognitiv psykoterapi (steg 2). Han har handledarutbildning m m och har genom egen forskning utvecklat effektiva terapier och behandlingsmetoder.

Lennart grundade och ledde under 1994-2004 den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet tillsammans med sin hustru Maria. Som fristående forskare utvecklade han RePro-konceptet vars praktiskt användbara tester och instrument finns som ryggrad i utbildningen för arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. Han har även utformat t ex Bergströms Matchningsmodell och AngCop-modellen. Just nu avslutar han handboksserien "Bot och bättring", där den vetenskapliga grunden förklaras, behandlingar beskrivs samt tester och behandlingsformulär presenteras. Se hemsidans Media-flik!

Innehåll
• Fyra olika behandlingsprogram:
AngCop ångesthantering, KBT, Tolvsteg, Existentiellt
• Modern multivariat diagnostik
• Modern matchning
• Multivariat perspektiv
• RePro-konceptet


Deltid
Tre år, 30 kursbrev
12 seminariedagar, 12 gruppdagar
Motsvarar 120 hp


Start
• 14-15 februari 2020 i Stockholm
• 25-26 september 2020 i Göteborg
• 25-26 september 2020 i Malmö
• 12-13 februari 2021 i Stockholm


Pris 18 500 kr/halvår. Kan delbetalas


Ring oss gärna 070 553 84 35, Anna Seth

Vi skriver avtal med nya elever vartefter ansökningarna kommer - alltså gäller "Först till kvarn ..."!
Börja gärna med en intresseanmälan, men det är ansökan som gäller!


Information i pdf
Utbildningsfakta A-terapeut 2020 version3
Samma text finns också nedan!


Titeln
Genomgången utbildning berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Mer än 2000 personer har samma diplom. De diplomerade A-terapeuterna anses internt inom behandlingsvärlden ha den mest kvalificerade utbildning som finns då det gäller just behandling av missbruk och beroende inkl ångest. ATU är mer avancerad än en behandlingspedagogutbildning. A-terapeuter anställs ofta som alkoholterapeut, drogterapeut, alkohol- och drogterapeut, AD-terapeut, beroendeterapeut eller men utbildningstiteln är A-terapeut. Den titeln särskiljer våra elever från andra! När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat.

Före Bergströms
Bergströms ägs av Lennart och Maria Bergström. De har sedan 1980-talet arbetat med utbild­ning och behandling bland annat inom missbruks- och beroendeområdet. En av deras tidigare verksamheter var den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI. Vi behåller diplomets titel så elever med samma kunskaper kan hitta varandra i arbetslivet.

Lennart Bergström har utvecklat RePro-konceptet vars tester och instrument finns som rygg­rad i utbildningen för kvalificerat praktiskt arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. RePro-konceptet har han kompletterat med Matchningsmodellen som möjliggör multivariata perspektiv i planering och behandling. Han har utvecklat AngCop-modellen för modern ångest­behandling, eftersom ohanterad ångest är en väsentlig del i beroende och missbruk. Nuvarande utbildning har således en genuin grund i behandlingsvetenskap, som kompletteras med moderna insikter och erfarenheter samt utförs av kvalificerade medarbetare.

Kursansvarig är Anna Seth, 070  553 84 35, anna.s@bergstroms.org

Målgrupp
Utbildningen utformades ursprungligen som fortbildning för socionomer, sjuksköterskor, psykologer, diakoner, pedagoger m fl. Idag fungerar utbildningen som påbyggnadsutbildning för behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och andra inom vård och behandling. Även personer med lägre utbild­ning kan mycket väl gå utbildningen – det är ofta en fråga om personlighet och ambition.

Våra elever har varierande bakgrunder. En stor del av utbildningen görs individuellt genom kursbrev, vilket innebär att undervisningen anpassas till varje elev.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Idag finns inga formella krav på tidigare utbildning.

Utbildningen räknas som eftergymnasial, motsvarande 120 högskolepoäng.

Syfte
Ge fördjupade kunskaper och färdigheter i diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling och utvärdering gällande missbruk, beroende och ångest.

Efter utbildningen ska eleven
• ha färdigheter i evidensbaserade behandlingsmetoder för arbete med personer med missbruk- och/eller beroendeproblem
• ha insikt i behandling även av icke-kemiska beroendetillstånd, t ex kriminalitet, spel, tvång etc
• kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal
• ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och tolvstegsinriktade metoder
• ha kunskap om och förmåga att identifiera och behandla missbruk/beroende i kombination med andra störningar, som ångest, depression, personligheter, sociala relationer, fysiska handikapp
• ha förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
• förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och beteende
• kunna identifiera och tillämpa de viktigaste inlärningspsykologiska principerna och vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande inlärningspsykologi
• ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och sina möjligheter

Innehåll
• Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
• RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
• Matchningens fördelar och dilemma
• Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
• Hälsolära
• Vetenskapsteori och forskningsmetodik
• Fördjupad beroendelära
• Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
• Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
• Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
• Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
• Återfallsprevention och -tekniker
• Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med SRS-behandling
• Existentiella teorier och tekniker
• Anknytningteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
• Casework, caseholding, case managemen
• Lagstiftning och relationer med myndigheter
• Professionalitet och etik
• Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
• Handledning i eget klientarbete

Utbildningens uppläggning
• Deltidsstudier
• Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på tre år
• Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna
• Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning
• Trettio kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.
• Tolv seminariedagar och tolv gruppdagar. Det betyder två seminariedagar och två gruppdagar per halvår. Obligatorisk närvaro!
• Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär sex seminarier á 2 dagar, förlagda på fredag-lördag.
• Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna
• Gruppdagarna ligger på lördagar, en per kvartal
• Obligatorisk närvaro!
• Lärarna kan kontaktas per mail eller telefon
• Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del
• Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i egenterapi innan de börjar arbeta som A-terapeut

Lärare
• Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, påbyggnadsutbildad i kognitiv psykoterapi
• Björn Ljungcrantz, dipl Tolvstegsbehandlare SJI, KBT-terapeut, Stockholm
• Susanne Lundberg, dipl A-terapeut SJI, Göteborg
• Thomas Nilsson, dipl A-terapeut SJI, KBT-terapeut, Malmö
• Juhani Nisula, dipl A-terapeut SJI, pedagog, Stockholm
• Anna Seth, dipl A-terapeut SJI, dipl Anhörigterapeut, Malmö, kursansvarig
• Johan Wennerberg, dipl A-terapeut SJI, KBT-terapeut, Göteborg
• Maria Vicente, filosofie magister, KBT-terapeut, Stockholm

Tider
• Startseminarium i Stockholm den 14-15 februari 2020
• Startseminarium i Göteborg den 25-26 september 2020
• Startseminarium i Malmö den 25-26 september 2020

När vi fått tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja studierna. När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet. I kursbrev 1 finns schema, litteraturlista, brevsvarspraktika, fem kursbrevsdelar med respektive kurs-PM, totalt cirka 20 pdf-filer.

Plats
Stockholm: Nathorstvägen 44, Johanneshov, fem t-stationer från Centralen
• Göteborg: Södra Allégatan 13, nära Järntorget
Malmö: Föreningsgatan 32, nära Triangeln

Krav
Vi kräver att eleverna kan ta till sig fördjupade kunskaper om behandlande, förebyggande och efterbehandlande arbete – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv.

Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mail­program, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpointfiler.

Utbildningsavgift
• 111 000 kr (18 500 kr per halvår)
• Litteratur för omkring 8 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp gärna litteraturen via internet i den takt studierna framskrider!
• Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften.

Finansiering
Betalning görs antingen med delbetalningar (utan ränta) under utbildningstiden eller under längre tid varvid ränta tillkommer
• Delbetalningar utan ränta är t ex 37 000 kr/år (3 inbet), 18 500 kr/halvår (6 inbet), 9 250 kr/kvartal (12 inbet) eller 3 084 kr/månad (36 inbet)
• Delbetalningar som fortsätter även efter utbildningens slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom tre år efter det att studierna påbörjats, t ex
1) betalning under fyra år: 36 inbetalningar á 2 000 kr/månad samt 12 inbetalningar á 3 462 kr/månad, vilket totalt blir 113 544 kr, varav 2 544 kr i ränta
eller
2) betalning under fem år. 36 inbetalningar á 2 000 kr/månad samt 24 inbetalningar á 1 832 kr/månad, vilket totalt blir 115 950 kr, varav 4 968 kr i ränta
Andra uppdelningar kan göras.

Studieavbrott
Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.
Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.
• Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 37 000 kr
• Den som slutar under andra studieåret betalar två årsavgifter, 74 000 kr
• Den som slutar under tredje studieåret betalar hela utbildningsavgiften, 111 000 kr
Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

Mer information
Ring eller maila vd Anna Seth, 070 553 84 35, anna.s@bergstroms.org

Ansökan
Skriv ett mail direkt till anna.s@bergstroms.org
Inkludera följande i ditt mail
Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress
Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter
• Övrigt, som t ex intressen, fritidssysslor, familj, eller något du tycker vi bör veta om dig. I princip vill vi veta ”vem du är” - detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad
Varför du vill gå ATU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Vi vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

Beslutet om antagning till utbildningen grundas på en samlad bedömning av tidigare utbildningar, arbetserfarenheter, ansökningstexten, intervjun och referenser som kan komma att begäras.

Efter ansökan, samtal och antagningsbeslut får du ett avtal på mail. När du accepterat avtalet till oss på telefon, mail eller sms, postar vi två avtal till dig för underskrift. När både du och vi undertecknat avtalen och du betalat din antagningsavgift (vänta på faktura) så är utbildnings¬platsen säkrad för dig. Om din arbetsgivare betalar utbildningen ska även den beslutsfattaren underteckna avtalet.

Hjärtligt välkommen till Bergströms!
Maria Bergström
Utbildningsanordnare
070 725 38 88
maria.b@bergstroms.org

Scroll To Top