Skip to content

Påbyggnadskurs för behandlare, 14 dag

10

Påbyggnadskurs för behandlare PKB

En kvalitetshöjande utbildning på 14 dagar för behandlare! Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men med förhoppningsvis stor erfarenhet. I första hand riktar oss till personal inom missbruk- och beroendeområdet.

Kursen är uppdelad på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för att nå goda behandlingsresultat.

·  del I Diagnostik
·  del II Matchning
·  del III Behandlingar
·  del IV Utvärdering

[read more="Läs mer" less="Visa mindre text"]

En kvalitetshöjande utbildning för behandlare! Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men med förhoppningsvis stor erfarenhet. I första hand riktar oss till personal inom missbruk- och beroendeområdet.

Kursen är uppdelad i fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för att nå goda behandlingsresultat.

För att nya behandlare ska slippa göra om andras tidigare misstag så måste goda erfarenheter traderas. Det gäller speciellt vid prognostik men även vid behandlingsplanering, matchning och behandlingens utförande. Kursen är på tio dagar så att vi hinner gå igenom teoretiska kunskaper men också i samtal och övningar överföra en hel del goda erfarenheter och fungerande metoder till kursdeltagarna.

 

• del I Diagnostik, tre dagar
• del II Matchning, fyra dagar
• del III Behandlingar, fyra dagar
• del IV Utvärdering, tre dagar

 

Detaljer om kursen finns om du klickar i högerspalten på länken eller på knappen "Mer fakta".

 

I kursen presenteras och används några centrala delar av RePro-konceptet i syfte att underlätta, förtydliga och effektivisera behandlingsarbetet. RePro-konceptet består av tester, checklistor, behandlingsinstrument och evalueringsinstrument med tillhörande manualer som utvecklats av Lennart Bergström från 1985 och framåt. Ett av Lennarts huvudintressen är goda evalueringsarbeten eftersom det lägger grunden för vad som är framgångsrik behandling och vad som är mindre effektivt eller bara användbart i vissa situationer.

Trots senare års fokus på olika behandlingsmetoder saknar de flesta behandlare kunskap om grunderna för bedömning (diagnostik) av varje enskild patients behandlingsbehov. Kursen ger både en allmän grund om diagnostikens fördelar och fördjupade kunskaper i diagnostik för god behandling av missbruk och beroende.

Kursen belyser diagnosarbetets betydelse för goda behandlingsresultat. Det gäller all verksamhet men har ofta förbigåtts inom SRS-behandling (SubstansRelateradeStörningar). Olika diagnossynsätt och -tekniker presenteras.

 

Efter kursen ska deltagaren praktiskt kunna använda RePro-K (K=kortversion), som består av i huvudsak av internationellt erkända test och beprövade checklistor. I RePro-K kombineras psykologins och psykiatrins teorier med moderna kunskaper om SRS vilket innebär att man som behandlare blir säkrare i sina val av behandlingstekniker. RePro-K har stor bärighet på praktiskt behandlingsarbete till skillnad från många statistiska kartläggningsinstrument.

RePro-K fungerar även som behandlingsinstrument för patienten, utformat så att patienten tar ställning till förhållanden som tidigare varit okända eller obehagliga. Därtill är RePro-K kostnadseffektiv och snabb att använda.

Mycket är gemensamt för patienter med missbruk och beroende men mycket är också individuellt och tar man inte tillräcklig hänsyn till det individuella blir det lätt att en i övrig god behandling stjälps. Matchning genomförs inte alltid på ett optimalt sätt, speciellt glömmer man att matcha patientens behov till behandlarens personlighet.

Genom att matcha varje patient till den för honom/henne bästa möjliga behandling ökar möjligheterna för goda behandlingsresultat. Det gäller att efter varje patients individuella behov och diagnos hitta rätt program, som kan hanteras av rätt personal i rätt miljö och i rätt tid!

 

Kursen ger förutom matchningstekniker även kunskaper i prognostik, val av behandlare/terapeut och behandlingsplanering, vilket är grunderna för god matchning.

Att kunna förutse, prognostisera, hur väl en klient kan få hjälp genom en viss behandling är en nödvändig kunskap som baseras på teorier, praktiska kunskaper och egna erfarenheter. Kursen beskriver hur beslut grundas på professionell prognostik (”antaganden”).

Behandlingsplanering är ingen enkel uppgift. Att välja ett givet behandlingsprogram går bra om det inte finns ett antal andra alternativ, men att göra rätt i varje patients individuella planering kan vara det som skiljer framgångsrik behandling från inte så framgångsrik. Det gäller att kunna både prognostisera och behandlingsplanera utifrån flera variabler samt förstå vad diagnoserna innebär för planeringen.

Hur kan man individanpassa behandlingsmoment, olika behandlingar/terapier och kompletteringsprogram till rätt patient? Tolvsteg? KBT? Existentiell behandling? Ångestbehandling? MI? ART? ACT? Olika metoder passar olika patienter. Lär dig skilja på SRS-behandling och kompletteringsprogram! Lär dig individanpassa!

Behovet av goda kunskaper i behandling av missbruk och beroende är fortfarande stort! Behandling av SRS (SubstansRelateradeStörningar) hänger till stor på hur skicklig personalen är att uppfatta och kommunicera klienternas ångest och hjälpa dem att hitta och utveckla goda resurser som är användbara i patientens framtida liv. Det gäller att förmå patienten att förstå sig själv och andra, att hantera tankar och känslor, att bete sig så han/hon själv blir nöjd och inte stöter bort medmänniskorna, att se en hoppfull framtid, att kunna leva med sin historia och sina minnen, att försörja sig, att vara andra till glädje, etc.

Det finns många intressanta behandlingsprogram och behandlingsmetoder. Svårigheten är att ge varje patient den för honom/henne bästa behandlingen eller tillräckligt goda behandlingen samtidigt som personalen har sina tillkortakommanden. Hur man som behandlare och terapeut använder behandlingsmetoderna så att de gagnar patienterna är inte alltid självklart!

Kursen går igenom grunderna och skillnaderna i behandlingsprogram för missbruk och i beroende baserade framförallt på kognitiv teori, tolvsteg, existentiella perspektiv och ångestteorin. Kursen ger både översikt och förståelse för olika insatsers och metoders nytta samt praktiskt tillämpbara tekniker. Kursens föreläsningar blandade med fördjupningssamtal och hemuppgifter brukar uppskattas av deltagarna.

 

Intresset för evalueringar/utvärderingar kan variera hos behandlare. Med begränsad tid blir utvärderingar ofta bortprioriterade. Att kunna utvärdera sina resultat är dock viktigt i alla verksamheter. Framgångsrika behandlingsverksamheter ser att deras vinster (ekonomiska och behandlingsmässiga) kommer då de utvärderar inte bara resultaten efter avslutad behandling utan använder evalueringstekniker också i behandlingsprocessen. Det innebär att man i tid kan vidta successiva behandlingsförändringar och det gäller både på enskild patientnivå och på gruppnivå.

Att utvärdera missbruks- och beroendebehandling är inte alltid lätt. Därför belyser vi SRS-behandlingens speciella evalueringsproblem, hur man kan göra för att lösa dem och vad som
är känt i branschen.

Evalueringskunskap måste finnas i den praktiska behandlingsverksamheten och inte enbart på forskarnivå. Processevaluering och resultatevaluering kan gå hand i hand om man väljer enkla, tydliga, effektiva evalueringsmetoder. Då gäller det att veta, vad, när och varför!

Kursen lär ut hur man process- och resultatevaluerar utan stora ansträngningar. Grunder, teorier och felbedömningar inom utvärderingskunskap tas upp. Kursen går igenom de tester och checklistor för evaluering som finns i RePro-S samt hur de används, anpassas, följs upp och värdet av dem. Syftet är att du efter kursen har bättre grepp om behandlingsevaluering och hur man kan göra utan stora kostnader i tid och pengar.

[/read]

 

Påbyggnadskurs för behandlare
Beställningskurs

Innehåll

•  del I Diagnostik

•  del II Matchning

•  del III Behandlingar

•  del IV Utvärdering


Tid och Plats

14 heldagar
Centralt i Malmö eller enligt beställarens önskan


Pris per person

Del I, 3 dagar, 9 375 kr
Del II, 4 dagar, 12 500 kr
Del III, 4 dagar, 12 500 kr
Del IV, 3 dagar, 9 375 kr
Totalt 43 750 kr

Offert lämnas gärna


Ring eller maila

0707253888, maria.b@bergstroms.org


Mer information

Kursfakta Påbyggnadskurs för behandlare PBM 2018 v3

eller klicka på knappen nedan!

[read more="Mer fakta" less="Visa mindre text"]

Påbyggnadskurs för behandlare

En kvalitetshöjande utbildning för behandlare! Den passar lika bra för dig som är välutbildad som för dig med kort utbildning men med förhoppningsvis stor erfarenhet. I första hand riktar oss till personal inom missbruk- och beroendeområdet. Man kan beteckna den som en snabbkurs för den som har stor erfarenhet vill få de goda tekniker och metoder som finns i A-terapeututbildningen men inte är intresserad av A-terapeuttiteln.

Kursen är uppdelad på fyra delar. Man läser varje del i tur och ordning. Du får praktiskt användbara redskap för att nå goda behandlingsresultat.

För att behandlare ska slippa göra om andras tidigare misstag så måste goda erfarenheter traderas. Det gäller speciellt vid prognostik men även vid behandlingsplanering, matchning och behandlingens utförande. Kursen är på 14 dagar så att vi hinner gå igenom teoretiska kunskaper men också i samtal och övningar överföra en hel del goda erfarenheter och fungerande metoder till kursdeltagarna.

·  del I Diagnostik, tre dagar
·  del II Matchning, fyra dagar
·  del III Behandlingar, fyra dagar
·  del IV Utvärdering, tre dagar

I kursen presenteras och används några centrala delar av RePro-konceptet i syfte att underlätta, förtydliga och effektivisera behandlingsarbetet. RePro-konceptet består av tester, checklistor, behandlingsinstrument och evalueringsinstrument med tillhörande manualer som utvecklats av Lennart Bergström från 1985 och framåt. Ett av Lennarts huvudintressen är goda evalueringsarbeten eftersom det lägger grunden för vad som är framgångsrik behandling och vad som är mindre effektivt eller bara användbart i vissa situationer.

Målgrupp: Personal inom behandlingsområdet, framförallt inom missbruk och beroende

Plats: Centralt i Malmö

Upplägg: Föreläsningar, gruppsamtal, övningar samt egna inläsnings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna

Kursintyg: ”Påbyggnadskurs för behandlare inom missbruksområdet, PBM”

Lärare:
Eva Jönsson Rektor, lärare och examinator hos Bergströms för ATU och TBU
Leg sjuksköterska. Specialist inom barn- och ungdomspsykiatri (1990-talet). Kandidatexamen i vårdvetenskap. Handledarutbildad. COPE-ledare. Dipl A-terapeut SJI. Dipl Tolvstegsbehandlare SJI.

Avgift:
Totalt 43 750 kr inkl moms
Kursavgiften faktureras och betalas innan respektive kursstart. Kan även delbetalas per månad

Varje delkurs kan faktureras för sig, se respektive delkurs

Information: Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org, 08-642 42 88, 070 725 38 88

Anmälan: Maila till info@bergstroms.org

Skriv namn, fakturaadress, mailadress, telefonnummer och kursdatum.

Anmäl dig snarast, gärna minst två månader innan kursstart!

Restplatser kan finnas nära kursstart, så hör ändå av dig om du missar att anmäla dig i tid!

Antal: Antalet platser är begränsat. Bekräftelse på kursplats ges via mail.

Lär dig god SRS-diagnostik! Del I – Diagnostik

Trots senare års fokus på olika behandlingsmetoder saknar de flesta behandlare kunskap om grunderna för bedömning (diagnostik) av varje enskild patients behandlingsbehov. Kursen ger både en allmän grund om diagnostikens fördelar och fördjupade kunskaper i diagnostik för god behandling av missbruk och beroende.

Kursen belyser diagnosarbetets betydelse för goda behandlingsresultat. Det gäller all verk-samhet men har ofta förbigåtts inom SRS-behandling (SubstansRelateradeStörningar). Olika diagnossynsätt och -tekniker presenteras.

Efter kursen ska deltagaren praktiskt kunna använda RePro-K (K=kortversion), som består av i huvudsak av internationellt erkända test och beprövade checklistor. I RePro-K kombineras psykologins och psykiatrins teorier med moderna kunskaper om SRS vilket innebär att man som behandlare blir säkrare i sina val av behandlingstekniker. RePro-K har stor bärighet på praktiskt behandlingsarbete till skillnad från många statistiska kartläggningsinstrument.

RePro-K fungerar även som behandlingsinstrument för patienten, utformat så att patienten tar ställning till förhållanden som tidigare varit okända eller obehagliga. Därtill är RePro-K kostnadseffektiv och snabb att använda.

Innehåll

• Sambandet diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, matchning, behandling och utvärderingar avseende SRS
• Allmän diagnostik och aktuella teorier om diagnoser
• ICD10, DSM-5 och andra diagnosverktyg
• Diagnostiseringsinstrumentet RePro-K, teoretiska grunder, praktisk användning och övning i praktisk tillämpning

Tider  tre dagar

Avgift  9 375 kr

Matcha – gissa inte! Del II – Matchning
Mycket är gemensamt för patienter med missbruk och beroende men mycket är också individuellt och tar man inte tillräcklig hänsyn till det individuella blir det lätt att en i övrig god behandling stjälps. Matchning genomförs inte alltid på ett optimalt sätt, speciellt glömmer man att matcha patientens behov till behandlarens personlighet.

Genom att matcha varje patient till den för honom/henne bästa möjliga behandling ökar möjligheterna för goda behandlingsresultat. Det gäller att efter varje patients individuella behov och diagnos hitta rätt program, som kan hanteras av rätt personal i rätt miljö och i rätt tid!
Kursen ger förutom matchningstekniker även kunskaper i prognostik, val av behandlare/ terapeut och behandlingsplanering, vilket är grunderna för god matchning.

Att kunna förutse, prognostisera, hur väl en klient kan få hjälp genom en viss behandling är en nödvändig kunskap som baseras på teorier, praktiska kunskaper och egna erfarenheter. Kursen beskriver hur beslut grundas på professionell prognostik (”antaganden”).

Behandlingsplanering är ingen enkel uppgift. Att välja ett givet behandlingsprogram går bra om det inte finns ett antal andra alternativ, men att göra rätt i varje patients individuella planering kan vara det som skiljer framgångsrik behandling från inte så framgångsrik. Det gäller att kunna både prognostisera och behandlingsplanera utifrån flera variabler samt förstå vad diagnoserna innebär för planeringen.

Innehåll

• Matchning i historiskt perspektiv
• Sambandet mellan begreppen diagnos, prognos, behandlingsplanering, matchning och behandling
• Företeelser som påverkar SRS-prognostik och -behandlingsplanering, t ex patientens psykologiska och fysiska hälsa, existentiella problematik och sociala situation men även behandlarens personlighet, kunskap, erfarenhet m m
• Möjliga och icke-möjliga behandlingsval
• Fördjupning i prognoser och behandlingsplaneringar för SRS (ta gärna med dig egna fall!)
• Matchningsinstrument, tester, checklistor, bedömningsformulär
• RePro-S, speciellt RePro-P
• Grundkunskap om anknytning, personligheter, ångesthantering, samtalsregler, motivation etc
• Praktiska övningar
• Frivillig egen personlighetstest (RePro-P)

Tider  fyra dagar

Avgift  12 500 kr

Effektiva behandlingsmetoder. Del III – Behandlingsprogram

Hur kan man individanpassa behandlingsmoment, olika behandlingar/terapier och komplette-ringsprogram till rätt patient? Tolvsteg? KBT? Existentiell behandling? Ångestbehandling? MI? ART? ACT? Olika metoder passar olika patienter. Lär dig skilja på SRS-behandling och kompletteringsprogram! Lär dig individanpassa!
Behovet av goda kunskaper i behandling av missbruk och beroende är fortfarande stort!

Behandling av SRS (SubstansRelateradeStörningar) hänger till stor på hur skicklig personalen är att uppfatta och kommunicera klienternas ångest och hjälpa dem att hitta och utveckla goda resurser som är användbara i patientens framtida liv. Det gäller att förmå patienten att förstå sig själv och andra, att hantera tankar och känslor, att bete sig så han/hon själv blir nöjd och inte stöter bort medmänniskorna, att se en hoppfull framtid, att kunna leva med sin historia och sina minnen, att försörja sig, att vara andra till glädje, etc.

Det finns många intressanta behandlingsprogram och behandlingsmetoder. Svårigheten är att ge varje patient den för honom/henne bästa behandlingen eller tillräckligt goda behandlingen samtidigt som personalen har sina tillkortakommanden. Hur man som behandlare och terapeut använder behandlingsmetoderna så att de gagnar patienterna är inte alltid självklart!

Kursen går igenom grunderna och skillnaderna i behandlingsprogram för missbruk och i beroende baserade framförallt på kognitiv teori, tolvsteg, existentiella perspektiv och ångestteorin. Kursen ger både översikt och förståelse för olika insatsers och metoders nytta samt praktiskt tillämpbara tekniker.

Kursens föreläsningar blandade med fördjupningssamtal och hemuppgifter brukar uppskattas av deltagarna.

Innehåll

• Tolvstegsprogram
• Kognitiva program
• Ångestprogram (AngCop)
• Existentiella program
• Vanliga kompletteringsprogram
• Hur och vad gör man egentligen som behandlare?

Tider  fyra dagar

Avgift 12 500 kr

Är behandlingen effektiv? Del IV – Utvärdering

Intresset för evalueringar/utvärderingar kan variera hos behandlare. Med begränsad tid blir utvärderingar ofta bortprioriterade. Att kunna utvärdera sina resultat är dock viktigt i alla verksamheter.

Framgångsrika behandlingsverksamheter ser att deras vinster (ekonomiska och behandlingsmässiga) kommer då de utvärderar inte bara resultaten efter avslutad behandling utan använder evalueringstekniker också i behandlingsprocessen. Det innebär att man i tid kan vidta successiva behandlingsförändringar och det gäller både på enskild patientnivå och på gruppnivå.

Att utvärdera missbruks- och beroendebehandling är inte alltid lätt. Därför belyser vi SRS-behandlingens speciella evalueringsproblem, hur man kan göra för att lösa dem och vad som
är känt i branschen.

Evalueringskunskap måste finnas i den praktiska behandlingsverksamheten och inte enbart på forskarnivå. Processevaluering och resultatevaluering kan gå hand i hand om man väljer enkla, tydliga, effektiva evalueringsmetoder. Då gäller det att veta, vad, när och varför!

Kursen lär ut hur man process- och resultatevaluerar utan stora ansträngningar. Grunder, teorier och felbedömningar inom utvärderingskunskap tas upp. Kursen går igenom de tester och checklistor för evaluering som finns i RePro-S samt hur de används, anpassas, följs upp och värdet av dem. Syftet är att du efter kursen har bättre grepp om behandlingsevaluering och hur man kan göra utan stora kostnader i tid och pengar.

Innehåll

• Grundläggande krav på utvärderingar i allmänhet
• Teoretiska utgångspunkter för SRS-evalueringar
• Resultat- och processevalueringar - båda lika viktiga
• Modern SRS-evaluering
• RePro-evaluering
• Praktiska övningar med RePro-evaluering
• Att tolka resultat
• Vanligaste bristerna vid evaluering av behandling

Tider  tre dagar

Avgift 9 375 kr

[/read]

Scroll To Top