Fakta

Innehåll

• Fyra olika behandlingsprogram

• Modern matchning

• Multivariat perspektiv

• RePro-konceptet

• AngCop, ångesthantering

 

Deltid

Tre år, 30 kursbrev

12 seminariedagar, 12 gruppdagar

 

Start

• 2-3 mars 2018 i Stockholm Sök nu!

• 21-22 september 2018 i Malmö

• 28-29 september 2018 i Göteborg

• 1-2 mars 2019 i Stockholm

 

Pris

18 500 kr/halvår Kan delbetalas

 

Ring oss gärna

08-642 42 88

 

Vi skriver avtal med nya elever vartefter ansökningarna kommer - alltså gäller "Först till kvarn ..."! 
Börja gärna med en intressanmälan, men det är ansökan som gäller!

 

Mer information

Utbildningsfakta ATU

eller klicka på "Mer fakta" nedan

Mer fakta

Fakta

Titeln 

Genomgången utbildning berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

     Cirka 2000 personer har samma diplom. De diplomerade A-terapeuterna anses internt inom behandlingsvärlden ha den mest kvalificerade utbildning som finns då det gäller just behandling av missbruk och beroende. De kallar sig ofta alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut eller alkohol- och drogterapeut, men utbildningstiteln är A-terapeut. Den titeln särskiljer våra elever från andra! När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat

 

Före Bergströms

Bergströms ägs av Lennart och Maria Bergström. De har sedan 1980-talet arbetat med utbild­ning och behandling bland annat inom missbruks- och beroendeområdet. En av deras tidigare verksamheter var den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet, SJI. Personer med SJI-diplom har kunskaper och metoder som leder till goda behandlingsresultat. Vi behåller diplomets titel så elever med samma kunskaper kan hitta varandra i arbetslivet.

     Lennart Bergström har utvecklat RePro-konceptet vars tester och instrument finns som rygg­rad i utbildningen för kvalificerat praktiskt arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. RePro-konceptet har han kompletterat med Matchningsmodellen som möjliggör multivariata perspektiv i planering och behandling. Han har utvecklat AngCop-modellen för modern ångest­behandling, eftersom ohanterad ångest är en väsentlig del i beroende och missbruk. Nuvarande utbildning har således en genuin grund i behandlingsvetenskap, som kompletteras av kvalifice­rade medarbetare.

     Eva Jönsson är rektor och examinator för ATU och TBU. Hon efterträdde Lennart Bergströmsom nu är rektor emeritus och handledare.

     Till sin hjälp har hon i första hand Anna Seth och Kenneth Bedsvåg samt ett antal lärare. De håller i seminarier och gruppdagar samt rättar kursbrev och ger uppsatshandledning.

 

Syfte 

Ge fördjupade kunskaper och färdigheter i diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling och utvärdering gällande missbruk, beroende och ångest.

Efter utbildningen ska eleven 

• ha färdigheter i evidensbaserade behandlingsmetoder för arbete med personer med missbruk- och/eller beroendeproblem 

• ha insikt i behandling även av icke-kemiska beroendetillstånd, t ex kriminalitet, spel, tvång etc

• kunna starta och leda individuella terapier, gruppterapier och familjesamtal 

• ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och tolvstegsinriktade metoder 

• ha kunskap om och förmåga att identifiera och behandla missbruk/beroende i kombination med andra störningar, som ångest, depression, personligheter, sociala relationer, fysiska handikapp 

• ha förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal

• förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och beteende 

• kunna identifiera och tillämpa de viktigaste inlärningspsykologiska principerna och vara orienterad om en generell modell för funktionell analys baserad på grundläggande inlärningspsykologi 

• ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och sina möjligheter 

 

Innehåll

• Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling

• RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual

• Matchningens fördelar och dilemma

• Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell

• Hälsolära

• Vetenskapsteori och forskningsmetodik

• Fördjupad beroendelära

• Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv

• Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kogntiv psykoterapi

• Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete

• Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling

• Återfallsprevention och -tekniker

• Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i samverkan med SRS-behandling

• Existentiella teorier och tekniker

• Anknytningteorier, relationer, systemteori, familjebehandling

• Casework, caseholding, case management

• Lagstiftning och relationer med myndigheter

• Professionalitet och etik

• Handledning i eget klientarbete

 

Målgrupp

Utbildningen utformades ursprungligen som fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, diakoner, pedagoger. Även som påbyggnadsutbildning för behandlingsassistenter och andra inom vård och behandling är utbildningen mycket eftertraktad.

    Som elev ser vi gärna den som kan ta till sig fördjupade kunskaper om behandlande, förebyggande och efterbehandlande arbete – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv.

     Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning.

     Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalié motsvarande minst 90 högskolepoäng.

 

Utbildningens uppläggning

• Deltidsstudier

• Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna.

• Studier och praktik kan kombineras till heltidssysselsättning.

• Trettio kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.

• Tolv seminariedagar och tolv gruppdagar. Obligatorisk närvaro!  Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär sex seminarier á 2 dagar, förlagda på fredag-lördag. Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna. Gruppdagarna ligger på lördagar, en per halvår.

• Varje elev har tillgång till en personlig mentor under hela studietiden. Mentor och lärare kan kontaktas per mail, telefon eller via Skype.

• Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del.

• Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som A-terapeut.

 

Lärare

• Eva Jönsson, dipl A-terapeut SJI, dipl Tolvstegsbehandlare SJI, leg sjuksköterska, spec i barn- & ungdomspsykiatri, kand examen i vårdvetenskap

• Kenneth Bedsvåg, dipl A-terapeut SJI

• Johanna Lindholm, dipl A-terapeut SJI. Grundutbildad i KBT steg 1, ledarskapsutbildad

• Björn Ljungcrantz, dipl Tolvstegsbehandlare SJI. Chef inom arbetsrehabilitering av missbrukare

• Anna Seth, dipl A-terapeut SJI

• Eva Särneryd, dipl A-terapeut SJI

• Johan Wennerberg, dipl A-terapeut SJI

• Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, behandlingskonsult, påbyggnadsutbildad i kognitiv psykoterapi

 

Tider

• När vi fått tillbaka ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja studera

• När du läst igenom första kursbrevet är du välkommen till startseminariet.

• Ibland dröjer det och du kan då studera flera kursbrev innan du kommer till startseminariet. Bäst är förstås att bara ta del av kursbrev 1 och sedan gå startseminariet!

• I kursbrev 1 finns schema, litteraturlista, Brevsvarspraktika, fem kursbrevsdelar med respektive kurs-PM, totalt cirka 20 pdf-filer.

• Startseminarium i Stockholm är den 2-3 mars 2018. Dag 1 kl 11-17, dag 2 kl 9-16.

• Startseminarium i Malmö är den 21-22 september 2018. Kl 10-17. 

• Startseminarium i Göteborg i den 28-29 september 2018. Dag 1 kl 12-18, dag 2 kl 9-16. 

• Om du inte kommer till ett seminarium eller gruppdag som du välkomnats till och fått bekräftelse på, men inte avanmält dig, tar vi ut en avgift på 500 kr plus fakturaavgift 50 kr. Orsaken är att den peda­gogiska planeringen anpassas till elevgruppens storlek.

• När vi fått ett av dig undertecknat avtal så får du första kursbrevet och kan börja dina studier. 

• Därefter är du välkommen till startseminariet. Ibland dröjer det och du kan då studera flera kursbrev innan du kommer till startseminariet. Bäst är förstås att bara ta del av kursbrev 1 och sedan gå startseminariet! 

• Innan startseminariet måste du ha tagit del av första kursbrevets innehåll. Där finns schema, litteraturlista, Brevsvarspraktika, fem kursbrevsdelar med kurs-PM, totalt ett 20 pdf-filer.

• Om du inte kommer till ett seminarium, som du kallats till via mail och inte avanmält dig, tar vi ut en avgift på 500 kr plus fakturaavgift 50 kr. Orsaken är att den pedagogiska planeringen anpassas till elevgruppens storlek.

 

Plats 

Du behöver en egen mailadress och tillgång till en internetkopplad dator med webb- och mail­program, möjlighet att läsa och skriva word samt läsa pdf-filer och powerpointfiler. Du kan sitta var du vill när du studerar.

     Seminarier och gruppdagar ligger centralt i Malmö (nära Triangeln) och i en närförort i Stockholm (vid t-station Skärmarbrink).

 

Utbildningsavgift

• 18 500 kr per halvår, totalt 111 000 kr

• Litteratur för omkring 8 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp litteraturen via internet i den takt studierna framskrider.

• Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften.

 

Finansiering

Betalning görs antingen med delbetalningar utan ränta under utbildningstiden eller under längre tid varvid ränta tillkommer

• Delbetalningar utan ränta är t ex 37 000 kr/år (3 inbet), 18 500 kr/halvår (6 inbet), 9 250 kr/kvartal (12 inbet) eller 3 084 kr/månad (36 inbet)

• Delbetalningar som fortsätter även efter utbildningens slut, varvid ränta tillkommer på den del av utbildningsavgiften som inte betalas inom tre år efter det att studierna påbörjats, t ex

   2 000 kr/månad (36 inbet) samt 3 462 kr/månad (12 inbet), vilket totalt blir 113 543 kr, varav 2 543 kr i ränta

eller

   2 000 kr/månad (36 inbet) samt 1 832 kr/månad (24 inbet), vilket totalt blir 115 950 kr, varav 4 950 kr i ränta

Andra uppdelningar kan göras.

 

Studieavbrott

Om du måste göra tillfälligt studieuppehåll så fortsätter betalningen enligt avtalet. Längre studieuppehåll än ett år rekommenderas inte.

Om du måste avbryta utbildningen innan den är avslutad gäller följande.

• Den som slutar under första studieåret betalar hela det årets avgift, 37 000 kr

• Den som slutar under andra studieåret betalar två årsavgifter, 74 000 kr

• Den som slutar under tredje studieåret betalar hela utbildningsavgiften, 111 000 kr

Intyg över delvis genomförda studier kan ges till den som måste avsluta utbildningen.

 

Mer information

Ring eller maila oss! 08-642 42 88, info@bergstroms.org. Mitt direktnummer är 072 384 08.

 

Ansökan

Skriv ett mail direkt till mig, eva.j@bergstroms.org.

Inkludera följande i ditt mail

• Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress.

• Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip ”vem du är” - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort.

• Varför du vill gå just ATU och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt!

Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller att du besöker oss.

 

Hjärtligt välkommen till Bergströms!

 

Eva Jönsson

Rektor

Deltid 3 år Start mar18 + sep18

Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

Bli professionell alkohol- och drogterapeut!

Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar

Malmö eller Stockholm Distans

A-terapeuter arbetar som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden, inkl t ex spelmissbruk. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. Andra personer blir alkohol- och drogterapeut som grundyrke.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och på andra håll!

Läs mer

Dipl Alkohol- & drogterapeut, dipl A-terapeut SJI (ATU)

Bli professionell inom ditt yrke!

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Speciellt elever med andra akademiska yrken uppskattar utbildningen som fortbildning.

      A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och på andra håll!

      Det borde vara självklart att vid varje vårdcentral fanns en eller flera alkohol- och drogterapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

      Glädjande är att efterfrågan på alkohol- och drogterapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig som kan ta emot, även anonymt, utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med människors ofta förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

      En professionell alkohol- och drogterapeut från Bergströms har multifaktoriella kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilden, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar alkohol- och drogterapeuter ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

      Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk men även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

      Ansvarig för utbildningen är Lennart Bergström som har arbetat människovårdande på olika sätt sedan 1965. Han är examinerad både som fil kand och som beteendevetare samt gick en av de första utbildningarna i Sverige i kognitiv psykoterapi (steg 2), har handledarutbildning m m. 

      Lennart grundade och ledde under drygt tio år den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet tillsammans med sin hustru Maria. Som fristående forskare utvecklade han RePro-konceptet vars praktiskt användbara tester och instrument finns som ryggrad i utbildningen för arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. Han har även utformat t ex Bergströms Matchningsmodell och AngCop-modellen. Båda finns beskrivna i två olika böcker, se Media-fliken!

 

Mer information finns om man trycker på knappen "Mer fakta" i vänsterspalten!

Intresseanmälan

Namn

Kunskapsföretag AB

 

Djurö Gårds väg 18

139 73 Djurhamn

 

Telefon: 08-642 42 88

E-post: info@bergstroms.org